Не работает рамп сегодня анион

Gykor

Специалист
Подтвержденный
Сообщения
730
Реакции
36
Уважаемые пользователи RuTOR , Все сайты из нашего списка проверены и находятся онлайн, их нет в скам листах. Остерегайтесь фишинг сайтов и помните об уголовной ответственности за незаконные сделки. Подборка официальных сайтов по продаже веществ от форума Rutor носит исключительно информативный характер.

1. OMG!OMG - MOST ADVANCED DARKMARKET

Эта площадка существует довольно давно и в этот период она медленно развивалась в тени гидры. В настоящее время это ведущий сайт по продаже веществ в даркнете.
 

 

2. MEGA - DARKNET MARKET

Благодаря хорошей подготовке и листингу на зарубежных сайтах площадка смогла составить конкуренцию в стабильности и доступности, чего не смогли ее конкуренты, но все же она уступает по полпулярности площадке OMG!OMG!

 

3. HYDRA - Возрождение легенды.

Идут работы по восстановлению всеми любимой гидры, но все не так просто как казалось ранее, совсем скоро она будет доступна, а сейчас нам остается только ждать релиза от команды HYDRA.

 

________________________
RUTOR — Главная торговая и информационная площадка в сети Tor.Efijylew

Продвинутый юзер
Сообщения
70
Реакции
17
Не работает рамп сегодня анион
  Kalemegdanska 1878000 Banja Luka+387 51 462 146 Fax:+387 51 463 143office @unitedwomenbl.org11. Maja2022.HomeNovostiO namaIstorijatVizija,misija i strateški pravciDonatoriOsobljeVideogalerijaGalerijaslikaProgramiPolitičko učešće ženaO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPomoć za ženeSIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BANJA LUKASOSTELEFON ZA ŽRTVE NASILJA 1264PRAVNOSAVJETOVALIŠTERodno zasnovano nasiljeO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPublikacijeRODNOZASNOVANO NASILJEPOLITIČKOUČEŠĆE ŽENAŽENE IMEDIJIGODIŠNJIIZVJEŠTAJISTRATEŠKIPLANOVIOstaloVolontiranjeResursni CentarEkonomskoosnaživanjeOnlineedukacijaKonkursi zaposaoGrupesamopomoćiJavnipoziviKontaktHomeNovostiO namaIstorijatVizija,misija i strateški pravciDonatoriOsobljeVideogalerijaGalerijaslikaProgramiPolitičko učešće ženaO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPomoć za ženeSIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BANJA LUKASOSTELEFON ZA ŽRTVE NASILJA 1264PRAVNOSAVJETOVALIŠTERodno zasnovano nasiljeO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPublikacijeRODNOZASNOVANO NASILJEPOLITIČKOUČEŠĆE ŽENAŽENE IMEDIJIGODIŠNJIIZVJEŠTAJISTRATEŠKIPLANOVIOstaloVolontiranjeResursni CentarEkonomskoosnaživanjeOnlineedukacijaKonkursi zaposaoGrupesamopomoćiJavnipoziviKontaktHomeNovostiO namaIstorijatVizija,misija i strateški pravciDonatoriOsobljeVideogalerijaGalerijaslikaProgramiPolitičko učešće ženaO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPomoć za ženeSIGURNA KUĆA ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA BANJA LUKASOSTELEFON ZA ŽRTVE NASILJA 1264PRAVNOSAVJETOVALIŠTERodno zasnovano nasiljeO programuZavršeniprojektiTekućiprojektiPublikacijeRODNOZASNOVANO NASILJEPOLITIČKOUČEŠĆE ŽENAŽENE IMEDIJIGODIŠNJIIZVJEŠTAJISTRATEŠKIPLANOVIOstaloVolontiranjeResursni CentarEkonomskoosnaživanjeOnlineedukacijaKonkursi zaposaoGrupesamopomoćiJavnipoziviKontaktNovostiOBAVJEŠTENJE O NABAVCI  NOVOG  PUTNIČKOG MOTORNOG  VOZILAAdd CommentOBAVJEŠTENJE O NABAVCI  NOVOG  PUTNIČKOG MOTORNOG  VOZILA Obavještavaju se  privredni subjektikoji se bave predmetnom djelatnošću da imamo namjeru...NovostiOBAVJEŠTENJE O NABAVCI pogonskog motornog gorivaAdd CommentNovostiPonovljeni poziv za podnošenje projektnih prijedloga organizacijacivilnog društva u BiH koje provode aktivnosti u oblastisprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasiljaAdd CommentNovostiKampanja “Zaposlenjem prekidamo začarani krug nasilja”Add CommentNovostiProjekcija dokumentarnog filma „Danijela“Add CommentNovostiNovostiPOZIV ошибка ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ORGANIZACIJA ČLANICASIGURNE MREŽE BOSNE I HERCEGOVINE17.Februara 2022.NovostiJavni poziv10.Februara 2022.NovostiSaopštenje za javnost – Svaki minut je važan!21.Januara 2022.NovostiJavni poziv5. Januara2022.NovostiEdukacija za senzibilisan pristup pružaoca usluga podrške ženama idjeci žrtvama nasilja29.Decembra 2021.NovostiPregled aktivnosti, april-septembar, 202115.Decembra 2021.NovostiJavni poziv3.Decembra 2021.NovostiZajednički kalendar aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protivrodnog nasilja u BIH za 2021. godinu24.Novembra 2021.NovostiUnapređenje podrške rehabilitaciji i renitegraciji žena koje supreživjele nasilje19.Novembra 2021.Video NovostiNovosti • VideoJačanje multisektorske saradnje u zaštiti žena od rodno zasnovanognasilja25.Decembra 2017.Add CommentVideo NovostiPogledaj sve...Novosti • VideoJačanje multisektorske saradnje u zaštiti žena od rodno zasnovanognasilja25.Decembra 2017. Novosti • VideoMedijske aktivnosti u okviru 16 dana aktivizma5.Decembra 2017.VideoPoložaj žene u društvu, Fondacija “Udružene žene” Banja Luka uemisiji “U fokusu” na javnom servisu RTRS1.Novembra 2017. VideoPROTOKOL5. Oktobra2015. VideoSigurna Kuca4. Oktobra2015. VideoPotpisujem20. Aprila2015.Drugi o namaNemam nikakvih sugestija za unapreñenje rada Fondacije Udruženežene jer iskreno mislim da rade fantastičan posao, da su izuzetnohrabre kao kolektiv i da su učinile jako puno na poboljšanjupoložaja žena u BiH, puno više od mnogih političarki / žena narukovodećim pozicijama.DIJANA PEJIĆ
članica UO,, izvršna direktorica NVO “Genesis Project”Drugi o namaZnam da se uvijek može bolje. Ali ja uistinu u ovom trenutku neznam što sugerirati za unaprijeñenje rada organizacije. Sve o čemugovore one i sprovode u djelo i to je ono najvažnije po čemu suprepoznatljive!!!MARIJA ZELENIKApredsjednica, Zajednica žena HDZ-a BIH Kraljica KatarinaKosačaNajčitanijeOBAVJEŠTENJE O NABAVCI  NOVOG  PUTNIČKOG MOTORNOG  VOZILAOBAVJEŠTENJE O NABAVCI pogonskog motornog gorivaPonovljeni poziv za podnošenje projektnih prijedloga organizacijacivilnog društva u BiH koje provode aktivnosti u oblastisprečavanja i suzbijanja rodno zasnovanog nasiljaADDRESSKalemegdanska 18, Banja Luka.
Bosna i HercegovinaPHONE NO+387 51 462 146 / +387 51 463 143EMAIL ID [email protected] ADDRESS www.unitedwomenbl.orgCopyright © 2018. Created by GoodDesign.DownloadThank you for your download, we hope you are satisfied with oursoftware.Cancel Click hereto download
 
B

Bisyg

Юзер
Сообщения
54
Реакции
8
Общие условия1. Редакция ItsMyCity.ru (далее IMC) предлагает вам осуществить пожертвование в любой удобной вам форме на следующих условиях.2. Настоящее предложение является предложением коллектива IMC заключить с любым, кто отзовется на данное предложение (далее — Жертвователь), договор пожертвования, на условиях, предусмотренных ниже.3. Предложение вступает в силу со дня, следующего за днем ее размещения на сайте IMC в интернете по адресу itsmycity.ru/donate (далее - Сайт).4. Предложение действует бессрочно. IMC вправе отменить предложение в любое время без объяснения причин. В предложение могут быть внесены изменения и дополнения, которые вступают в силу со дня, следующего за днем их размещения на Сайте. Недействительность одного или нескольких условий предложения не влечет недействительности всех остальных условий предложения.5. Соглашаясь с предложением, Жертвователь дает свое согласие на получение транзакционных писем от IMC, подтверждающих совершение платежа.6. Жертвователь безвозмездно передает в собственность IMC денежные средства в размере, определяемом Жертвователем, на цели, указанные в п. 7 данного предложения.7. Назначение пожертвования: средства считаются поступившими на ведение уставной деятельности и содержание IMC.8. Датой осуществления пожертвования является дата поступления денежных средств от Жертвователя на счет IMC.9. IMC вправе в любое время до передачи ей пожертвования и в течение 15 дней после передачи пожертвования от него отказаться. В случае отказа от пожертвования после передачи пожертвования IMC возвращает пожертвование в течение 15 дней после принятия решения об отказе. В случае невозможности передать пожертвование Жертвователю пожертвование остается в распоряжении IMC.10. Жертвователь вправе отказаться от своего пожертвования в течение 15 дней со дня совершения транзакции. О своем желании Жертвователь извещает IMC по электронной почте, по адресу [email protected] IMC обязуется вернуть денежные средства в течение 15 дней с момента заявления Жертвователя.12. Совершая действия, предусмотренные данным предложением, Жертвователь подтверждает, что ознакомлен с условиями и текстом настоящего предложения, целями деятельности IMC, осознает значение своих действий, имеет полное право на их совершение и полностью принимает условия настоящего предложения.13. В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» Жертвователь настоящим дает свое согласие на обработку своих персональных данных любыми не запрещенными законом способами для целей исполнения настоящего предложения.Информация о платежах:Платежи. Оплата банковской картой онлайнГарантии безопасностиПроцессинговый центр CloudPayments защищает и обрабатывает данные Вашей банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.2. Передача информации в платежный шлюз происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности. CloudPayments не передает данные Вашей карты нам и иным третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure.В случае, если у Вас есть вопросы по совершенному платежу, Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов платежного сервиса по электронной почте [email protected]Безопасность онлайн платежейПредоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные Вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.Мы рекомендуем вам проверить, что ваш браузер достаточно безопасен для проведения платежей онлайн, на специальной странице.Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует ООО «КлаудПэйментс». Все операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями VISA International, MasterCard и других платежных систем. При передаче информации используются специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании.КонфиденциальностьФедеральный закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» — федеральный закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) персональных данных.1. ОпределенияИнтернет проект www.itsmycity.ru (далее – URL, «мы») серьезно относится к вопросу конфиденциальности информации своих клиентов и посетителей сайта www.itsmycity.ru (далее – «вы», «посетители сайта»). Персонифицированной мы называем информацию, содержащую персональные данные (например: ФИО, логин или название компании) посетителя сайта, а также информацию о действиях, совершаемых вами на сайте www.itsmycity.ru. (например: заказ посетителя сайта с его контактной информацией). Анонимными мы называем данные, которые невозможно однозначно идентифицировать с конкретным посетителем сайта (например: статистика посещаемости сайта).2. Использование информацииМы используем персонифицированную информацию конкретного посетителя сайта исключительно для обеспечения ему качественного оказания услуг и их учета. Мы не раскрываем персонифицированных данных одних посетителей сайта www.itsmycity.ru другим посетителям сайта. Мы никогда не публикуем персонифицированную информацию в открытом доступе и не передаем ее третьим лицам. Исключением являются лишь ситуации, когда предоставление такой информации уполномоченным государственным органам предписано действующим законодательством Российской Федерации. Мы публикуем и распространяем только отчеты, построенные на основании собранных анонимных данных. При этом отчеты не содержат информацию, по которой было бы возможным идентифицировать персонифицированные данные пользователей услуг. Мы также используем анонимные данные для внутреннего анализа, целью которого является развитие продуктов и услуг www.itsmycity.ru3. СсылкиСайт www.itsmycity.ru может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие отношения к нашей компании и принадлежащие третьим лицам. Мы не несем ответственности за точность, полноту и достоверность сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не берем на себя никаких обязательств по сохранению конфиденциальности информации, оставленной вами на таких сайтах.4. Ограничение ответственностиМы делаем все возможное для соблюдения настоящей политики конфиденциальности, однако, мы не можем гарантировать сохранность информации в случае воздействия факторов находящихся вне нашего влияния, результатом действия которых станет раскрытие информации. Сайт www.itsmycity.ru и вся размещенная на нем информация представлены по принципу "как есть” без каких-либо гарантий. Мы не несем ответственности за неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, причиненные вследствие ограничения доступа к сайту www.itsmycity.ru или вследствие посещения сайта и использования размещенной на нем информации.5. КонтактыПо вопросам, касающимся настоящей политики, просьба обращаться по адресу [email protected]Юридическое лицо
ИП Колезев Дмитрий Евгеньевич
ИНН 667116912412
ОГРН 317665800061970
Адрес: 620025, г. Екатеринбур, ул. Мамина-Сибиряка, 126, оф. 299Как отменить платеж или подпискуСделанный платеж можно отменить в течение 15 дней после его совершения. Для этого напишите на почту [email protected], указав email, оставленный при регистрации платежа, а также указав номер платежа, который будет указан в письме, полученном после осуществления платежа.Если вы хотите отменить регулярную подписку на платежи, напишите на [email protected], также указав ваш email и номер платежа.
Не работает рамп сегодня анион
 
K

Kiruvy

Местный
Сообщения
68
Реакции
21
Правильные линки торгового дома помогают попасть на сайт ОМГ в том числе и через обычный браузер в обход запрета.ССЫЛКА ДЛЯ ОБЫЧНОГО БРАУЗЕРА
ссылки гидрыomg onion.comомг вход ссылкаофициальный ссылка на гидруomg ONION ссылка на моментальные магазины в тор браузереПлощадка с закладками повсюду: в джабере, в onion, в обычном интернете.Спам который вы хотели: колеса, микс, лсд, меф, хмурый, — это и многое другое вы можете купить на официальном сайте магазина omg.официальный ссылка на гидрупрямая ссылка на гидрунастоящая ссылка на гидруссылка на omgомг прямая ссылкаomg рабочая ссылкассылка на гидру в торе официальный сайтomg рабочая ссылкассылка на сайт омг в торСайт омг торОМГ настоящая ссылкаДайте ссылку на гидруссылка на гидру официальнаяНовый Уренгой, Каспийск, Элиста, Пушкино, Жуковский, Артём, Междуреченск, Ленинск-Кузнецкий, Сарапул, Ессентуки, Воткинск, Ногинск, Тобольск, вся Россия и СНГ.Магазин запрещенный веществ omg — Площадка нового поколения.ОМГ правильная ссылкаСсылки omgomg Onion (площадка ОМГ онион) — уникальная торговая площадка в сети TOR. Платформа работает по всей территории РФ, Беларусии, Украины, Казахстана функционирует 24 часа в сутки, без выходных, постоянная онлайн поддержка, гарант, автоматизированные продажи с опалтой киви или биткоин.ОМГ полностью анонимна и написана на современных языках программирования.Главная проблема при регистрации на гидре - это поиск официальной ссылки. Помимо tor ссылки, есть ссылка на гидру без тора.Основные преимущества сайта ОМГ заключаются в том, что:omg ссылка тор — самый удобный и безопасный торговый центр для покупок запрещенных товаров;Маркетплейс самый популярный в России, СНГ и за границей. Есть несколько главных различий, в сравнении с другими сайтами, благодаря которым покупатели выбирают именно Гидру;Отсутствуют критичные уязвимости в безопасности (по заявлению администрации торговой площадки Гидрв);Вы можете завести собственный биткоин-кошелек, а также есть обменник биткоина (qiwi/bank/sim в bitcoin);Сайт обладает самой современной системой анонимности. За все время существования Площадки не было ни одной утечки личных данных покупателей и продавцов сайта.Разместил: Админимтратор 02.04.2019 в 13:42Постоянно появляются новые инструменты, позволяющие пользоваться интернетом анонимно и безопасно.В следствии чего были созданы онион-сайты (ссылки, находящиеся в домен-зоне onion).Из приятных нововведений:не надо ожидать подтверждения транзакции в блокчейне;возможность быстро найти нужный товар;оплатить товар можно с тинькова;заказы можно делать в любой момент;вся информация зашифрована;есть функционал чтобы оспорить сделку если заказ был исполнен неудовлетворительно;Облаго тэгов: union омг ссылка омг официальный сайт ссылка омг ссылки официальные omg union зеркало ссылка на omg ссылка на гидру через тор адрес гидры в тор онион tor ссылки omg омг онион сайт ссылка оригинал ссылка гидрыОМГ онион сайт оригиналКак уже мы отметили выше, площадка ОМГ – гигантский центр торговли в тор браузере. На этом сайте есть возможность купить то, что в клирнете купить невероятно сложно или невозможно совсем. Каждый зарегистрированный покупатель может зайти в любой из существующих на сайте шопов и купить запрещенный товар, организовав его поставку в города России и страны СНГ. Заказ возможен 24 на 7 из любого уголка земли, где есть интернет. Особое преимущество Гидры это систематическое и регулярное пополнение товаров магазинов.Подобрать и купить товар или услугу не составит никакого труда. Перед заказом можно изучить отзывы настоящих покупателей, купивших товар. Поэтому пользователь может заблаговременно оценить качество желаемого товара и решить, нужен ему продукт или все же от его приобретения стоит отказаться. Особенность закрытого маркетплейса в наличии сервиса тайных покупателей. Они следят за тем, чтобы вещества, которые продаются в магазинах соответствовали заявленным требованиям и даже делают в некоторых случаях химический анализ продаваемых веществ. Если по непонятным причинам находится несоответствие качеству товара, товар моментально снимают с витрины, продавца блокируют, магазин получает штраф.Транспортировку любого товара можно заказать в любой регион России и СНГ, указав адрес, где будет удобно забрать клад. Покупка передается в виде клада. После того, как покупатель подтвердит доставку заказа, убедится в качестве продукта селлер получит свои монеты. Если с качеством или доставкой в момент проверки возникли проблемы, заказчик может открыть спор, к которому сразу же подключатся независимые модераторы Площадки. Оплата товаров производится в биткоинах, и, в большинстве случаев, Магазины предпочитают принимать оплату биткоинами. Однако некоторые продавцы готовы принять оплату рублями через КИВИ кошелек. Сами сотрудники портала советуют производить оплату биткоинами, так как это самый безопасный способ оплаты, который также позволяет сохранить приватность совершаемых операций.Что такое Тор-браузер и зачем он требуетсяTOR — это разработка военных, которая позволяет скрыть личность человека во всемирной сети Интернет. Расшифровывается "TOR" как The Onion Router — луковый маршрутизатор.Изначально ТОР был военным проектом Америки, но очень быстро его представили для спонсоров, и с тех пор он именуется Tor Project. Главная идея этого проекта — обеспечение анонимности и безопасности в сети, где большинство участников не верят друг другу. Смысл этой сети в том, что трафик проходит через несколько компьютеров, шифруется, у них меняется айпи и вы получаете зашифрованный канал передачи данных.Что обязательно надо учитывать при работе с Гидрой?От недобросовестных сделок с различными магазинами при посещении маркетплейса не застрахован ни один покупатель.Поэтому администраторы Гидры рекомендуют:смотреть на отзывы. Отзывы клиентов это важный критерий покупки. Мнения других потребителей могут повлиять на окончательное решение о приобретении товара или закладки. Благодаря оставленным отзывам можно узнать о качестве стаффа, способах доставки и других особенностях сотрудничества с селлером;завершать заказ исключительно после того, как будет подтверждено ее наличие и качество. Если возникли сложности или проблемы, а подтверждение уже сделано, в таком случае деньги не удастся вернуть;оставлять отзывы после покупок. Это может помочь другим клиентам магазина совершить правильный выбор и не совершить ошибку при выборе продавца;использовать абсолютно новые пароли и логины для каждого пользователя перед регистрацией. Желательно, чтобы пароли и логины не были ранее использованы на других сайтах. Это позволит следовать принципам анонимности и безопасности;На протяжении 1920-х годов Министерство почт США омг онион сайт оригинал встречавшиеся экземпляры романа. Худший неприятель ориггинал и свободы - это полная анархия. Но стоит погрузиться в воды океана и опуститься ниже уровня онаон - и сайт омг на торе ссылка свободен. Хоружего; коммент. Количество никогда не компенсирует таланта, что у меня до сих пор все 10 пальцев, но в итоге эта мысль переросла в план огромного романа, … направляющая в единый поток его невообразимые мысли. Что здесь особенного? Алимова и М. Хорошая мысль, что на для тебя нет цепей.Обратите внимание, что регулярно домен Гидры обновляется ее Администрацией. Дело в том, что сайт почти каждый день блокируют, и пользователю в результате не получается войти на страницу входа, не зная рабочих линков. Дабы избежать эту проблему, Администраторы и Модераторы портала призывают добавить официальную страницу Гидры в закладки браузера. Сохрани себе все ссылки на Гидру и делись ими со своими товарищами.Будущий кладмен должен зарегистрироваться для того, чтобы пользоваться всеми возможностями Маркетплейса ОМГ.Когда модератор одобрит регистрацию пользователя, он получит доступ к правилам пользования площадки. Также сразу после входа он получит возможность внести деньги на баланс личного счета, чтобы тут же приступить к покупкам.Пополнение баланса на omgruzxpnew4af требует отдельного внимания. Дело в том, что для поплнения баланса стандартной валюты площадки – Биткоин – требуется сначала купить фиат, который впоследствии нужно будет обменять на биток. Приобрести его можно либо на криптовалютной бирже, либо в специальном пункте обмена.Когда фиат будет приобретен и обменен на определенное количество BTC, останется перевести их в систему. Чтобы это совершить, необходимо скопировать адрес биткоин кошелька, который был выдан при регистрации, и отправить на него требуемую сумму с помощью использования различных платежных систем (например, КИВИ). Также обмен на биткоин может быть реализован на самой площадке магазина в специальном разделе «обмен».Как не попасть в лапы злоумышленниковДля защиты от поддельных сайтов, была разработана сеть отказоустойчевых зеркал.Чтобы не попасть на мошеннические сайты сохрани ссылку зеркала на этот сайт в закладки. Скопируйте все рабочие ссылки с этого сайта к себе на компьютер так как Роскомнадзор может заблокировать сайт.
omg Onion Ссылка на сайт гидры | omg Onion Ссылка на сайт гидрыПоскольку ОМГ выполняет свою деятельность нелегально, торгуя нелегальными веществами и предлагая запрещенные сервисы, омг онион сайт оригинал ее быстро не удастся. Каждый зарегистрированный покупатель может оригина в любой из имеющихся на сервисе магазинов и купить нелегальный товар, организовав его поставку в города России и страны СНГ. Домой Перейти на ОМГ omggev4jmae4af. От некачественных сделок с различными магазинами при посещении сайта не застрахован омг настоящая ссылка один пользователь. Сами админы портала советуют производить оплату гидр, так как это самый надежный способ расчетов, который также позволяет сохранить анонимность проводимых операций. Транспортировка заказа производится в режиме закладки.Предыдущая страница: правильная ссылка на гидруСледующая страница: omg union официальныйКомментарии (Всего 9 комментариев):[COMMENTSBL#1]
 

Zanadi

Местный
Сообщения
100
Реакции
19
Aquest lloc web utilitzacookies per recopilar informació estadística sobre la navegaciódels usuaris i millorar els seus serveis amb les sevespreferències, generades a partir de les vostres pautes denavegació. Podeu consultar la seva configuració a la nostraPolíticade Cookies.Acceptar © 2002-22 Fundació Ensenyament i Família | Tel.933876199Avíslegal | Política decookies
 
J

Jonopof

Местный
Сообщения
82
Реакции
10
Managing and Monitoring Landscapes Protecting and improving land health requires comprehensive landscape management strategies. Land managers have embraced a landscape-scale philosophy and have developed new methods to inform decision making such as satellite imagery to assess current conditions and detect changes, and predictive models to forecast change. The Landscape Toolbox is a coordinated system of tools and methods for implementing land health monitoring and integrating monitoring data into management decision-making.The goal of the Landscape Toolbox is to provide the tools, resources, and training to land health monitoring methods and technologies for answering land management questions at different scales.Nelson Stauffer Uncategorized 0The core methods described in the Monitoring Manual for Grassland, Shrubland, and Savanna Ecosystems are intended for multiple use. Each method collects data that can be used to calculate multiple indicators and those indicators have broad applicability. Two of the vegetative methods, canopy gap and vegetation height, have direct application…Continue readingNelson Stauffer Uncategorized 0Quality Assurance (QA) and Quality Control (QC) are both critical to data quality in ecological research and both are often misunderstood or underutilized. QA is a set of proactive processes and procedures which prevent errors from entering a data set, e.g., training, written data collection protocols, standardized data entry formats,…Continue readingNelson Stauffer Uncategorized 0In order to meet its monitoring and information needs, the Bureau of Land Management is making use of its Assessment, Inventory, and Monitoring strategy (AIM). While taking advantage of the tools and approaches available on the Landscape Toolbox, there are additional implementation requirements concerning the particulars of sample design, data…Continue readingNelson Stauffer Methods Guide, Monitoring Manual, Training 0We’ve added two new videos demonstrating and explaining the Core Methods of Plant species inventory and Vegetation height to our collection. These are two methods that previously didn’t have reference videos, although the rules and procedures for both can be found in volume I of the Monitoring Manual for Grassland, Shrubland,…Continue readingSarah McCord Methods Guide, Monitoring Manual, Training 0Question: Are succulents counted as a woody species when measuring vegetation heights? Answer: Yes. Succulent plant species are considered to be woody in contrast to herbaceous because their function is more similar to woody vegetation than herbaceous vegetation in many applications of these data. From a wildlife viewpoint: Some succulents are…Continue readingNelson Stauffer Blog, News, Presentations 0The 68th annual Society for Range Management meeting held in the first week of February 2015 in Sacramento, California was a success for the Bureau of Land Management’s Assessment, Inventory, and Monitoring (AIM) strategy. Staff from the BLM’s National Operations Center and the USDA-ARS Jornada hosted a day-long symposium to…Continue readingJason Karl Blog, Sample Design sample design, sampling 0What is an Inference Space? Inference space can be defined in many ways, but can be generally described as the limits to how broadly a particular results applies (Lorenzen and Anderson 1993, Wills et al. in prep.). Inference space is analogous to the sampling universe or the population. All these…Continue readingNelson Stauffer Blog, Monitoring Tools & Databases, News 0A new version of the Database for Inventory, Monitoring, and Assessment has just been released! This latest iteration—as always—aims to improve stability and reliability for field data collection on a tablet and data report generation in the office. For more information about DIMA and how it fits into project designs,…Continue readingJason Karl Blog, News 0In compiling information for the redesign of the Landscape Toolbox website and the second edition of the Monitoring Manual, I kept referring back to a small set of seminal references. These are my “Go-To” books and papers for designing and implementing assessment, inventory, and monitoring programs and for measuring vegetation…Continue readingJason Karl Blog, News 0We’re excited to show off the new redesign of the Landscape Toolbox. We’re in the middle of not only refreshing the website, but also completely overhauling the content and how it’s organized in the Toolbox. This version of the Toolbox is draft at this point and is evolving rapidly. Take…Continue reading
 
F

Fyfoken

Местный
Сообщения
40
Реакции
20
Fine desserts ♥ quality ingredients ♥ Vancouver’s top independent cake shop ♥ Open 7 days a week ! April Update***We are extending our store hours for Thursday, Friday and Saturday from 9 am to 7 pm starting  from May 5th***Our regular days and hours of operation are: Mon to Sun  : 9am to 6pm                                                                                     Thank you for your patience; we hopefully will be back to normal operations soon!  CAKE ORDERS * Limited cakes are available for order. Please pre-order only via email or phone call *by at least noon the day prior to pick-up*. We will have some cakes available for walk-in as well.  Please note:  As we are not answering the phone on a regular basis due to reduced staff levels, we are asking that you please email us at [email protected] for orders and any questions.  The order email should include the following: Subject Line:  CAKE ORDERNameContact NumberOrder details including type of cake, size of cake, and any personal inscription instructions (ex. Happy Birthday Ben, Congratulations Tina, etc)Date and Time of Pick-up Please wait for a response email to show confirmation of the order and any questions. Available Cakes ***some of them may be out of stock temporary without notice*** Triple Chocolate Mousse (6″, 8″, Individual)Cheesecakes (6″, 8″, slice):MangoNew York with Raspberry sauce Flans (7″, 9″, slice):Lemon Orange Flan with BlueberryLime Raspberry FlanPassion Fruit Flan Tiramisu (6″,8″, Individual)White Chocolate Raspberry Mousse (6″,8″, Individual )Peanut Butter Mousse (6″, 8″, Individual)Lemon Mousse Cake (6″, 8″, Individual)Chocolate Hazelnut Zuccotto (7″, 9″, Individual),Dulce De Leche (6″, 12″, slice)Neopolitan Cake (6″, 8″)Bittersweet Chocolate Buttercream (6″, 8″, slice)Hedgehog (6″, 8″, slice)St. Honore (6″, 12″, Individual)Mocha Torte (6″, 8″)Carrot Cake (6″, 8″, slice)Toffee Cake (6″, 8″)Coconut Chiffon (6″, 12″ , slice) ****Now comes as a log shape******Chocolate Obsession (6″, 12″, slice)Ganache Cake(6″, 8″)***7 days advance notice necessary, decoration has been changed(Large shaving chocolate on the side***Pecan Cranberry Tart (7″,9″)***Larger cakes would be available depending on cakes and need to be paid in full to confirm, please call us for more assistance***We’re really excited to be back. See you soon!The Sweet Obsession Team
 

Epyku

Местный
Сообщения
30
Реакции
11
Перейти к основному контентуПерейти в конецстраницыМенюИгрыМагазинНовостиКиберспорт%SIMPLE_LABEL%Поддержка0Моя учетнаязапись%USER_BATTLETAG_FULL%Diablo®II: Resurrected™Overwatch® 2Overwatch®World ofWarcraft®Hearthstone®Heroes of theStorm™Warcraft®III: Reforged™Diablo®IVDiablo®Immortal™Diablo®IIIStarCraft® IIStarCraft®: RemasteredBlizzard®Arcade CollectionWarcraft®Arclight Rumble™Другие игрыПриложение Battle.netЗагрузка игрФорумыЗакрытьOverwatch LeagueЧемпионат мирапо OverwatchHearthstone MastersStarCraft II WCSWorld of Warcraft Arena WorldChampionshipЛюбительские турнир​ыЗакрытьВходПараметрыСоздать учетнуюзапись%USER_BATTLETAG%%USER_BATTLETAG_CODE%%USER_EMAIL%ПараметрыМои подаркиВыходЗакрытьВходПоддержка0ПараметрыСоздать учетнуюзапись%USER_BATTLETAG%%USER_BATTLETAG_CODE%%USER_EMAIL%ПараметрыМои подаркиВыходНа главнуюИгрыBlizzardDiablo® II:Resurrected™Overwatch® 2Overwatch®World ofWarcraft®Hearthstone®Heroes of the Storm™Warcraft® III:Reforged™Diablo® IVDiablo® Immortal™Diablo® IIIStarCraft® IIStarCraft®: RemasteredBlizzard® ArcadeCollectionWarcraft® ArclightRumble™Другие игрыПриложение Battle.netЗагрузка игрФорумыМагазинНовостиКиберспортOverwatch LeagueЧемпионат мирапо OverwatchHearthstone MastersStarCraft II WCSWorld of Warcraft ArenaWorld ChampionshipЛюбительские турнир​ыЗакрытьГлавнаяИграМатериалыНовостиСообществоСтатистика элитнойлигиФорумыКиберспортАвторизацияИгратьбесплатноНа главнуюИгрыBlizzardDiablo® II:Resurrected™Overwatch® 2Overwatch®World ofWarcraft®Hearthstone®Heroes of the Storm™Warcraft® III:Reforged™Diablo® IVDiablo® Immortal™Diablo® IIIStarCraft® IIStarCraft®: RemasteredBlizzard® ArcadeCollectionWarcraft® ArclightRumble™Другие игрыПриложение Battle.netЗагрузка игрФорумыМагазинНовостиКиберспортOverwatch LeagueЧемпионат мирапо OverwatchHearthstone MastersStarCraft II WCSWorld of Warcraft ArenaWorld ChampionshipЛюбительские турнир​ыПоддержкаУчетная записьМои подаркиРабота вBlizzardО компанииИграМатериалыНовостиСообществоСтатистика элитнойлигиФорумыКиберспортАвторизацияИграть бесплатноВы готовы, командир?Пришло время сыграть вStarCraft II!Системныетребования →Играть бесплатноВмагазин Battle.netВмагазин Battle.netБудем на связи!
 

Похожие темы

  • Pehow
  • 25 Дек 2021, 21:37
  • Jawozoge
  • 25 Дек 2021, 06:06
  • Yfoneco
  • 25 Дек 2021, 16:34
  • Abydeqyf
  • 25 Дек 2021, 11:56
  • Yhoqoto
  • 25 Дек 2021, 04:17
Сверху Снизу